Adatkezelési tájékoztató

A weboldalunk címe: https://bookshop.dexam.unideb.hu.

Adatkezelési tájékoztató
az Idegennyelvi Központ által végzett adatkezelésekről

 1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
  Idegennyelvi Központ
  Székhely: 4032 Debrecen, Komlóssy út 56.
  E-mail cím: dexam@unideb.hu
  Telefonszám: 06(52)/532-740, 512-900/23031, 23131
 2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
  Az Idegennyelvi Központ adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
  hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i
  (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról;
 • 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
  nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról (továbbiakban: Kormány
  rendelet).

  3. Az Idegennyelvi Központ szolgáltatásainak igénybevétele céljából végzett
  adatkezelések
  3.1. Az Idegennyelvi Központban a nyelvtanfolyamokra való jelentkezéssel összefüggő
  adatkezelés
  3.1.1. Az adatkezelés célja: Az érintett jelentkező egyértelmű azonosítása.
  3.1.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:
 • családi és utónév
 • születési név
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • lakcím
 • e-mail cím
 • foglalkozás
 • telefonszám
 • oktatási azonosító

  3.1.3. Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
  3.1.4. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a tanfolyam
  végéig
  3.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ munkatársai, Idegennyelvi
  Központtal szerződött adatfeldolgozók munkatársai.

  3.2. Az Idegennyelvi Központban a nyelvi előkészítő tanfolyamokon való részvétellel
  összefüggő adatkezelés
  3.2.1. Az adatkezelés célja: A nyelvi előkészítő tanfolyamokon való részvétel, jelenlét
  igazolása.
  3.2.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:
 • családi és utónév
 • aláírás

  3.2.3. Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése, a 2013. évi LXXVII. törvény
  a felnőttképzésről 16.§-a
  3.2.4. Az adatkezelés időtartama: a tanfolyam befizetésétől számított 5 évig.
  3.2.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ munkatársai.
  3.3. Az Idegennyelvi Központban a nyelvvizsgára való jelentkezéssel összefüggő adatkezelés
  3.3.1. Az adatkezelés célja: Az érintett jelentkező egyértelmű azonosítása.
  3.3.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:
 • családi és utónév
 • születési név
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • személyi igazolvány/ útlevél száma
 • oktatási azonosító
 • értesítési cím
 • vizsgapartner neve, személyi igazolvány száma/útlevél száma (beszédkészség vizsga
  esetében)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • foglalkozás
 • fogyatékkal élők vagy krónikus betegségben szenvedők speciális igényeinek adatai

  3.3.3. Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
  3.3.4. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
  3.3.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ munkatársai. Az Idegennyelvi
  Központ akkreditált vizsgahelyeinek vezetői és adminisztrátorai.
  3.3.6. Adattovábbítás: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ felé,
  valamint jogszabályban meghatározott esetben egyéb szerv, személy megkeresésére is adat
  továbbítható.

  3.4. A vizsgahalasztással összefüggő adatkezelés
  3.4.1. Az adatkezelés célja: A vizsga lebonyolítása ez eredeti vizsgaidőponttól eltérő
  időpontban.
  3.4.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:
 • vizsgázó azonosító kódja
 • családi és utónév
 • születési név
 • születési hely és idő
 • értesítési cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • halasztás indokát alátámasztó dokumentumok adatai

  3.4.3. Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
  3.4.4. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
  3.4.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ munkatársai
  3 4.6. Adattovábbítás: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ felé,
  valamint jogszabályban meghatározott esetben egyéb szerv, személy megkeresésére is adat
  továbbítható.

  3.5. Felülvizsgálati kérelemmel összefüggő adatkezelések
  3.5.1. Az adatkezelés célja: A kérelmek elintézése, elbírálása.
  3.5.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:
 • vizsgázó azonosító kódja
 • családi és utónév
 • születési név
 • születési hely és idő
 • értesítési cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

  3.5.3. Az adatkezelés jogalapja: 137/2008. Korm.rendelet 4.§ (3) bek. (GDPR 6. cikk (1)
  bekezdés c) pontja)
  3.5.4. Az adatkezelés időtartama: az eljárás lefolytatásáig
  3.5.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ munkatársai, a vizsgaközpont
  vezetője.
  3.5.6. Adattovábbítás: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ felé,
  valamint jogszabályban meghatározott esetben egyéb szerv, személy megkeresésére is adat
  továbbítható.

  3.6.A vizsgadolgozat megtekintésére vonatkozó kérelemmel összefüggő adatkezelések
  3.6.1. Az adatkezelés célja: A kérelem elintézése, elbírálása.
  3.6.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:
 • vizsgázó azonosító kódja
 • családi és utónév
 • születési név
 • születési hely és idő
 • értesítési cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

  3.6.3. Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
  3.6.4. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb a kérelem
  elintézéséig
  3.6.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ munkatársai, a vizsgaközpont
  vezetője.
  3.6.6. Adattovábbítás: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ felé,
  valamint jogszabályban meghatározott esetben egyéb szerv, személy megkeresésére is adat
  továbbítható.

  3.7. A vizsgaeredmények lekérdezésével összefüggő adatkezelések
  3.7.1.Adatkezelés célja: A vizsgázó kérelme alapján az egyes vizsgarészeken elért, százalékban
  kifejezett teljesítményéről részletes tájékoztatás nyújtása.
  3.7.2. Kezelt adatok köre:
 • vizsgázó azonosító kódja
 • családi és utónév
 • születési név
 • születési hely és idő
 • értesítési cím
 • email cím

  3.7.3. Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
  3.7.4. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
  3.7.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ munkatársai.

  3.8. A hibás vizsgabizonyítványok cseréjével összefüggő kérelemmel kapcsolatos
  adatkezelések
  3.8.1.Adatkezelés célja: A kiállított bizonyítvány cseréje, új bizonyítvány kiállítása,
  amennyiben hibás név került feltüntetésre a nyelvvizsga bizonyítványban.
  3.8.2. Kezelt adatok köre:
 • vizsgázó azonosító kódja
 • családi és utónév
 • születési név
 • születési hely és idő
 • értesítési cím
 • telefonszám
 • email cím
 • anyakönyvi szám
 • hibás bizonyítvány szám

  3.8.3. Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
  3.8.4. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
  3.8.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ munkatársai.
  3.8.6. Adattovábbítás: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ felé,
  valamint jogszabályban meghatározott esetben egyéb szerv, személy megkeresésére is adat
  továbbítható.

  3.9. Vizsga lemondásával kapcsolatos adatkezelések
  3.9.1. Az adatkezelés célja: A kitűzött vizsga lemondásával kapcsolatosan adatok felvétele.
  3.9.2. Kezelt adatok köre:
 • vizsgázó azonosító kódja
 • családi és utónév
 • születési név
 • születési hely és idő
 • adószáma
 • számlavezető bank neve, bankszámlaszám
 • értesítési cím
 • e-mail cím

  3.9.3. Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
  3.9.4. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
  3.9.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ munkatársai.
  3.9.6. Adattovábbítás: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ felé,
  valamint jogszabályban meghatározott esetben egyéb szerv, személy megkeresésére is adat
  továbbítható.

  3.10. Vizsga helyéről, időpontjáról történő tájékoztatással összefüggő adatkezelések
  3.10.1.Adatkezelés célja: Az érintett tájékoztatása a vizsga helyéről, idejéről emailben vagy
  postán
  3.10.2. Kezelt adatok köre: név, e-mail, lakcím
  3.10.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése s GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja
  szerint
  3.10.4. Az adatkezelés időtartama: a vizsga teljesítéséig
  3.10.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ munkatársai.

  3.11.Vizsgáztatási alkalmakkor felmerült adatkezelések
  3.11.1. Az adatkezelés célja: A vizsga lebonyolítása, azon való részvétel igazolása.
  3.11.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:
 • családi és utónév
 • születési név
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • neme
 • személyi igazolvány/ útlevél száma
 • értesítési cím
 • vizsgapartner neve, személyi igazolvány száma/útlevél száma (beszédkészség vizsga
  esetében)
 • e-mail cím (egyetemi polgárok esetén kötelező)
 • telefonszám
 • foglalkozás
 • fogyatékkal élők vagy krónikus betegségben szenvedők speciális igényeinek adatai

  3.11.3. Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont)
  3.11.4. Az adatkezelés időtartama: vizsgaszabályzat szerint
  3.11.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ munkatársai.
  3.11.6. Adattovábbítás: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ felé,
  valamint jogszabályban meghatározott esetben egyéb szerv, személy megkeresésére is adat
  továbbítható.
  3.11.7. Adatfeldolgozók: Az Ideggennyelvi Központ akkreditált vizsgahelyei

  3.12. A szóbeli, úgynevezett beszédkészség vizsgarészen készült hangfelvétel kezelésével
  összefüggő adatkezelés
  3.12.1. Az adatkezelés célja: A vizsga lebonyolítása és szükség esetén az újraértékelésre
  jogosultsággal rendelkező vizsgáztató bizottság tájékozódása. Ezért a hangfelvételt megismerni
  kizárólag a vizsgaközpont-vezető, az informatikai munkatárs, újraértékelést végző bizottság
  jogosult. A hangfelvétel készítésének másodlagos célja, hogy a Vizsgaközpont vizsgáztatóinak
  szakmai tevékenységét felügyelő szakhatóság vizsgálati eljárása során abból tájékozódhasson
  a szakmai munkáról, ezért ennek során a hangfelvétel megismerésére a szakhatóság kirendelt
  ellenőre, illetve a Vizsgaközpont illetékes vezetője jogosult. Esetenként az Idegennyelvi
  Központ a hangfelvételt -név nélkül, a vizsgázók anonimitását megőrizve – a vizsgáztatók
  képzésére és továbbképzésére is felhasználja.
  3.12.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:
 • családi és utónév
 • születési név
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • neme
 • személyi igazolvány/ útlevél száma
 • értesítési cím
 • vizsgapartner neve, személyi igazolvány száma/útlevél száma
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • foglalkozás
 • fogyatékkal élők vagy krónikus betegségben szenvedők speciális igényeinek adatai
 • hangfelvétel

  3.12.3. Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont)
  3.12.4. Az adatkezelés időtartama: A vizsgaszabályzat szerint, legkésőbb a hangfelvétel
  készítésétől számított 3 évig.
  3.12.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A vizsgabizottság, az Idegennyelvi Központ
  munkatársain belül a vizsgaközpont-vezető, az informatikai munkatárs, az újraértékelést végző
  bizottság tagjai, továbbá a felügyelő szakhatóság munkatársai.

  3.13. A közvetett beszédkészség vizsgarészen készült videofelvétel kezelésével összefüggő
  adatkezelés
  3.13.1. Az adatkezelés célja: A vizsga lebonyolítása a vizsgabizottság közvetett jelenlétével,
  vagyis valós idejű hang- és videókapcsolaton keresztül. A közvetett beszédkészség
  vizsgarészen a vizsgázó videokapcsolaton keresztül igazolja a személyazonosságát és vizsgát
  tesz. Szükség lehet továbbá az újraértékelésre jogosultsággal rendelkező vizsgáztató bizottság
  tájékozódására, ezért a videofelvételt megismerni a vizsgabizottság, a vizsgaközpont-vezető,
  az informatikai munkatárs, az újraértékelést végző bizottság jogosult. A videofelvétel
  készítésének másodlagos célja, hogy az Idegennyelvi Központ vizsgáztatóinak szakmai
  tevékenységét felügyelő szakhatóság vizsgálati eljárása során abból tájékozódhasson a szakmai
  munkáról.
  3.13.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:
 • családi és utónév
 • születési név
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • neme
 • személyi igazolvány/ útlevél száma
 • értesítési cím
 • vizsgapartner neve, személyi igazolvány száma/útlevél száma
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • foglalkozás
 • fogyatékkal élők vagy krónikus betegségben szenvedők speciális igényeinek adatai
 • képfelvétel

  3.13.3. Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont)
  3.13.4. Az adatkezelés időtartama: A vizsgaszabályzat szerint, legkésőbb a képfelvétel
  készítésétől számított 3 évig.
  3.13.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: A vizsgabizottság, az Idegennyelvi Központ
  munkatársain belül a vizsgaközpont-vezető, az informatikai munkatárs, az újraértékelést végző
  bizottság tagjai, továbbá a felügyelő szakhatóság munkatársai.
  3.14. Az Idegennyelvi Központ nyelvvizsga-anyakönyv kiállításával összefüggő adatkezelése
  3.14 1. Az adatkezelés célja: Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
  által kötelezően előírt folyamatos adatszolgáltatás az egyes vizsgázókról és
  vizsgateljesítményükről.
  3.14.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:
  a) a vizsgázó személy természetes személyazonosító adatait;
  b) a nyelvvizsgára vonatkozó következő adatokat:
  ba) a vizsgaközpont megnevezése,
  bb) a vizsgahely megnevezése,
  bc) a vizsgaidőszak megjelölése,
  bd) a vizsga neve, szintje, típusa (szóbeli vagy írásbeli),
  be) a vizsga helye, ideje,
  bf) a vizsgáztató és a feladatjavító neve,
  bg) a vizsga eredménye (sikeres vagy sikertelen),
  bh) a vizsgarészenként elért pontok és
  bi) a vizsgán elért pontszám az elérhető összpontszám százalékában kifejezve; valamint
  c) a bizonyítványra vonatkozó adatokat:
  ca) a bizonyítvány száma,
  cb) a bizonyítvány státusza: beterjesztés, jóváhagyás, a nyomdába és a nyomdából érkezés
  időpontja.

  3.14.3. Az adatkezelés jogalapja: 137/2008. Korm. rendelet 5.§ (2a.) bekezdés, 2011. évi CCIV.
  tv. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)
  3.14.4. Az adatkezelés időtartama: A nyelvvizsga letételétől számított 80 évig.
  3.14.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ munkatársai.
  3.14.6. Adattovábbítás: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ felé,
  valamint jogszabályban meghatározott esetben egyéb szerv, személy megkeresésére is adat
  továbbítható.

  3.15. Az Idegennyelvi Központ vizsgabizonyítvány kiállításával összefüggő adatkezelése
  3.15.1. Az adatkezelés célja: A vizsgaközpont a sikeres vizsgákról a vizsgaesemény
  időpontjától számított legkésőbb 60 napon belül köteles a Hivatal által kiállított
  vizsgabizonyítványt a vizsgázók rendelkezésére bocsátani.
  3.53.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:
 • családi és utónév
 • születési név
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • neme
 • személyi igazolvány/ útlevél száma
 • értesítési cím
 • vizsgapartner neve, személyi igazolvány száma/útlevél száma (beszédkészség vizsga
  esetében)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • foglalkozás
 • fogyatékkal élők vagy krónikus betegségben szenvedők speciális igényeinek adatai
 • DExam azonosító kód
 • vizsga százalékban kifejezett eredménye

  3.15.3. Az adatkezelés jogalapja: 137/2008. Korm. rendelet (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
  pontja)
  3.15.4. Az adatkezelés időtartama: vizsgaszabályzat szerint
  3.15.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ munkatársai.
  3.15.6. Adattovábbítás: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ felé,
  valamint jogszabályban meghatározott esetben egyéb szerv, személy megkeresésére is adat
  továbbítható.

  3.16. A Debreceni Egyetem által Idegennyelvi Központ útján az egyetemi hallgatóknak
  szervezett kredites kurzusokkal összefüggő adatkezelés
  3.16.1. Az adatkezelés célja: Az Idegennyelvi Központ egyetemi képzésen belüli kredites
  kurzusainak megszervezése és lebonyolítása, kapcsolattartás a hallgatóval, hallgatói kreditek
  megszerzése, kurzus elvégzése.
  3.16.2. Kezelt adatok köre:
 • név
 • neptun kód
 • képzés kód

  3.16.3. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
  3.16.4. Az adatkezelés időtartama: visszavonásig
  3.16.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ, valamint a Debreceni
  Egyetem munkatársai.

  3.17. Az Idegennyelvi Központban az E-learning rendszer keretében történő oktatással
  kapcsolatos adatkezelés a https://moodle.dexam.hu felületen
  3.17.1. Adatkezelés célja: Távoli hozzáféréssel való oktatás, az oktatáshoz szükséges
  tananyagokhoz, szintfelmérőkhöz való hozzáférés biztosítása.
  3.17.2. Adatkezelés jogalapja: jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].
  3.17.3. Kezelt adatok köre:
  Név
  E-mail cím
  IP cím, idő és helyadatok
  Eredmények, pontok, értékelések, teljesítések
  amennyiben Facebook/Google profil alapján történik a bejelentkezés, akkor a felhasználó neve,
  e-mail címe, profil képe
  3.17.4.Adatkezelés időtartama: a kurzus végétől számított 3 hónapig
  3.17.5. Adatfeldolgozó: A rendszer üzemeltetése, a rendszer biztosítása, a Debreceni Egyetem
  Multimédia és E-learning Központ feladata.
  3.17.6. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Idegennyelvi Központ munkatársai.

  4. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok
  4.1. Tájékoztatáshoz való jog
  A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet az Idegennyelvi
  Központ által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Idegennyelvi Központ az Ön
  által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:
 • milyen személyes adatokat kezelünk Önről;
 • milyen adatkezelés célokból;
 • kiknek továbbítjuk a személyes adatokat;
 • az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz
  benyújtásának jogáról.

  4.2. Másolat kéréséhez való jog
  A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet az Idegennyelvi Központ által
  kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Idegennyelvi Központ az Ön által megjelölt
  elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket
  Önről kezelünk.
  4.3. Helyesbítéshez való jog
  A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk,
  pontosítjuk a személyes adatát.

  4.4. Törléshez való jog
  A 3.4. alpont szerinti adatkezelés esetében a GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban Ön
  kérheti, hogy töröljük a nyilvánosságra hozott személyes adatokat.
  4.5. Korlátozáshoz való jog
  Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést,
  amíg az Idegennyelvi Központ ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
 • az Idegennyelvi Központnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli
  azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az
  adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.

  Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik
  okból kéri a korlátozást.

  Az Idegennyelvi Központ az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a
  személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például
  elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat
  pedig külön mappában tárolja.

  4.6. Tiltakozás
  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek
  mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az Idegennyelvi Központ megvizsgálja az
  Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben
  megalapozottnak találja a kérelmét, töröljük a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt
  mindenképp tájékoztatni fogjuk.
  4.7. A joggyakorlás közös szabályai
  Az Idegennyelvi Központ a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb
  két hónappal meghosszabbítható.
  A kérelem megtagadása esetén az Idegennyelvi Központ a kérelem beérkezésétől számított egy
  hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat
  be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Az Idegennyelvi Központ fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei
  vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának
  megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az,
  ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Idegennyelvi
  Központ meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

  5.Az Ön jogérvényesítési lehetőségei
  Amennyiben az Ön megítélése szerint az Idegennyelvi Központ adatkezelése nem felel meg a
  jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.:9., e-mail cím:
  ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.
  Módosítva: 2021. 09. 30